देणगी

तुम्ही इथे आहेत : मुख्यपान / देणगी

देणगी

देणगी रोख स्वरूपात तसेच धनादेश / डी डी व्दारे 'रत्नागिरी जिल्हा मराठा सेवा संघ, ऐरोली, नवी मुंबई' यांच्या नावाने

बँकेची माहिती

बँकेचे नाव
शाखा ऐरोली
बचत खाते क्रमांक 015010200000179
RTGS / आयएफएससी कोड PJSB0000016
पॅन कार्ड नंबर
Donation Amount Form